Modele prokuratury w europie

Prokuratorzy pozostawali niezależni OD Sądu, ponosząc odpowiedzialność je b, ąc wyłącznie je direct podporządkowani królowi. Umacnianie pozycji międzynarodowej Francji prowadziło do znacznych obciążeń fiskalnych. Pierwotne Zadanie PROKURATORÓW królewskich związane z reprezentowaniem interesów maîtres w sferze fiskalnej z czasem objęło również przedstawicieli OGOLNE państwa [3]. Procureurs du roi pełnili głównie Funkcje administracyjne. Proces centralizacji monarchii absolutnej skutkował również centralizacją wymiaru sprawiedliwości. Za czasów panowania Ludwika XIV (1638-1715) nastąpiło utrwalenie „Urzędu Służby publicznej” (le ministère public) – prokuratury jako „organu publicznego oskarżenia i organu stojącego na STRAZY Praw” [4]. Nous Francji PROKURATORÓW ogólnie zaliczano do ministère public, po polsku tłumaczonym jako „Urząd Publiczny”, co odpowiada nazwie „prokuratura”, która nie istnieje w terminologii Francuskiej [5]. Ewolucja procesu francuskiego doprowadziła do wyparcia skargi prywatnej. Pozostał jeden oskarżyciel, Królewski Prokurator, qui oskarżał w imieniu Króla i Dobra Wspólnego. Dopiero w okresie WIELKIEJ Rewolucji Francuskiej nadany MU został dzisiejszy Charakter. Znaczący Wpływ na rozwĩoraz kształt prokuratury w Europie miała, obok wspomnianej już WIELKIEJ Rewolucji Francuskiej, Deklaracja Praw człowieka i Obywatela, a Następnie rewolucja przemysłowa oraz internacjonalizacja życia Społecznego wraz z wymianą kulturalną je społeczną. Również upadek monarchii absolutnej ugruntowanie zasady podziału władzy zézątkowały zmiany zgodnie z którymi gens du roi przestali być organem politycznym [6]. Komisja przedstawiła Projekt dotyczący ustanowienia prokuratury Europejskiej jeszcze w 2013 r.

Ne jego przyjęcia niezb, ne byly jednomyślna ZDE Rady i aprobata Parlamentu Europejskiego. Analiza Prawno-porównawcza Pozwala na wskazanie w ramach porządków prawnych funkcjonujących w Europie, kilku tumulte modeli RELACJI między ministrem sprawiedliwości a prokuraturą, czerpiących z podobnych tradycji prawniczych i aksjologicznych. Poniżej zostaną zarysowane skrajne podejścia. No dobrze ale czy w Europie nie ma państw gdzie Prokurator Generalny jest podporządkowany ministrowi sprawiedliwości? Pytam Bo nie wiem W wieku XIX. na Mapie Europy Mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się wzorców francuskich, co doprowadziło ne prawie całkowitego wyparcia procesu inkwizycyjnego.